Parlament Ludzkości

 

Jeśli poważni obywatele świata wyobrażają sobie zjednoczoną politycznie ludzkość, to powinno się to zrealizować w formie demokratycznej Federacji Świata, którą można by nazwać po prostu Unią Świata. Narody pozostaną. Przekazują one jedynie tyle samo suwerenności Unii Świata, ile potrzebuje, aby wypełniać swoje globalne zadania. Wszystko to musi być regulowane przez światowy porządek prawny, który jest wiążący dla wszystkich.

 

Nikt z uzasadnieniem nie chciałby, aby światowe imperium podlegało cesarzowi świata, centralnie zarządzanemu państwu światowemu, a nawet światowej dyktaturze. Taka rzecz byłaby prawie niewykonalna. Dobrowolne porozumienie i globalizacja demokracji są na czele. Oczywiście demokratyczny porządek światowy obejmuje również regulację władzy poprzez rozdział władzy między organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi, co już jest z powodzeniem stosowane w funkcjonujących demokracjach na całym świecie.

Dlatego powinno być jasne, że w tym celu ludzkość potrzebuje światowego parlamentu, którego przedstawiciele są wybierani bezpośrednio przez obywateli świata. W przeciwnym razie nie byłaby to demokracja. Parlament Europejski może dać przykład. Taki światowy parlament byłby odpowiedzialny za stworzenie globalnego porządku prawnego, jednakowo ważnego dla wszystkich, który następnie byłby wdrażany przez administrację światową (bardziej odpowiedni termin zamiast rządu światowego) i na podstawie którego sądy ponadnarodowe mogłyby oceniać. Jest to jedyny sposób na zorganizowanie zjednoczonej politycznie ludzkości, globalnej sprawiedliwości i trwałego pokoju na świecie w sposób skuteczny i trwały.

Ze względu na niewystarczającą rolę ONZ od samego początku, po drugiej wojnie światowej pojawiły się różne koncepcje parlamentu światowego, który jednak z czasem w dużej mierze popadł w bez znaczenia. Jednym z przykładów jest Światowy Parlament zgodnie z projektem Konstytucji Światowej i Zgromadzenia Parlamentarnego (WCPA). Próby realizacji tego celu za pośrednictwem Tymczasowego Parlamentu Światowego, omijającego ONZ, jak dotąd nie powiodły się ze względu na często irracjonalne podejście jego zwolenników. W ten sam sposób Kongres Narodów, który wyłonił się ze Światowych Grup Obywatelskich wokół Światowego Rejestru Obywateli w Paryżu, nie ma żadnego znaczenia politycznego.

Z drugiej strony, Kampania UNPA zajmuje bardziej przychylne stanowisko, które obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego celem jest reforma i dalszy rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako pierwszy decydujący krok inicjatorzy proponują ustanowienie konsultacyjnego Zgromadzenia Parlamentarnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, bez konieczności zmiany Karty Narodów Zjednoczonych. Kolejnym celem, do którego należy dążyć, byłoby stworzenie dwuizbowego światowego organu ustawodawczego: Światowy Parlament wybierany bezpośrednio przez obywateli świata oraz istniejące Zgromadzenie Ogólne ONZ reprezentujące rządy krajowe.

Droga do Demokracji Świata

 

Ta droga jest z pewnością bardzo trudna. Utworzenie Światowego Parlamentu będzie złożonym procesem, który nie powinien być niepotrzebnie skomplikowany. Istnieje wiele konkretnych i użytecznych propozycji, ale jest też wiele, które wydają się nierealne. Pomysł włączenia bezpośrednich procedur demokratycznych brzmi progresywnie, ale na razie jest mało prawdopodobne, aby było to możliwe na poziomie globalnym. Nie ma czasu na wątpliwe eksperymenty. Na razie ludzkość musi zadowolić się demokracją parlamentarną, co byłoby ogromnym krokiem naprzód w procesie globalizacji demokracji.

Forma prawna i regulacja Parlamentu Światowego jest ostatecznie zastrzeżona dla ekspertów. Logiczną konsekwencją byłaby rewizja Karty Narodów Zjednoczonych i fundamentalna reforma ONZ. Są to wszystkie decyzje, które muszą być omawiane na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i uchwalane przez większość. Fakt, że na forum ONZ możliwe są rozsądne większości, został wykazany w Traktacie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej przyjętym w 2017 roku.

 

Nie oznacza to, że Obywatele Świata i organizacje pozarządowe nie powinny w tym uczestniczyć. W szczególności są do tego pilnie wzywani. Bardzo ważne jest, aby wszyscy ci, którzy chcą lepszego świata, nie tylko protestowali przeciwko istniejącym skargom, ale również konstruktywnie wzywali do dalszego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i globalizacji demokracji. Okazją do tego jest Światowy Tydzień Akcji dla Parlamentu Światowego, który odbywa się corocznie około 24 października (Dzień Narodów Zjednoczonych).

Światowy Parlament teraz, lub lepiej powiedziane, tak szybko, jak to możliwe !